Vytisknout

Co to je (definice)

Práci s lidmi s postižením upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon upravuje všechny druhy sociálních služeb, jako jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením, denní a týdenní stacionáře, osobní asistenci, odborné poradenství apod. §45 upravuje druh sociální služby nazvané Centrum denních služeb. Jedná se o takzvané služby sociální péče

 

Poskytované služby podle §11 Vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 

Centra denních služeb

 

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 

e) sociálně terapeutické činnosti:

 

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 

 

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb činí:

 

a) 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), písm. b) bodě 2 a písm. c) až f); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí

 

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b) bodě 1

 

Podrobnosti: | Zveřejněno: 14. únor 2014 | Zobrazení: 7688