Friday the 2nd - . Joomla 3.2 Templates

 

 

 Základní informace o sociální službě Osobní asistence

 

Službu „osobní asistence" poskytujeme v přirozeném sociálním prostředí klienta v rámci území obcí s rozšířenou působností Pacov a Pelhřimov.

 

Maximální denní kapacita služby:                  4 klienti

 

Forma poskytování sociální služby:   terénní

 

Provozní doba:                                          nepřetržitá

 

Poslání

 

Posláním služby osobní asistence poskytované Centrem LADA, z.s. je poskytovat dětem, dospělým lidem, seniorům bez nebo s mentálním, kombinovaným či jiným postižením individuální pomoc a podporu při zvládání běžného života a hledání možných cest k jejich rozvoji a seberealizaci. Centrum LADA, z.s. poskytuje své služby v co nejpřirozenějším sociálním zázemí v úzké spolupráci s rodinou nebo školou.

 

Cíle

 

Cílem služby osobní asistence je, aby tito lidé mohli kvalitně a samostatně, popř. s co nejmenší mírou podpory, uspokojovat své osobní potřeby a zájmy uvnitř běžné společnosti. Služby osobní asistence jsou orientovány na rozvoj individuálních znalostí a dovedností uživatelů, posilování jejich sebedůvěry a vlastního rozhodování.

 

Cílová skupina (okruh osob), které je služba poskytována

 

Osoby s tělesným, mentálním, kombinovaným, chronickým, zdravotním nebo jiným zdravotním postižením a senioři. Věkové rozmezí je od 7 let do věku nad 80 let.

 

Před uzavřením smlouvy

 

Před uzavřením smlouvy probíhá vždy jednání se zájemcem (případně společně s opatrovníkem) v jeho přirozeném sociálním prostředí (například v domácnosti). Během jednání je sociální pracovník seznámí s nabídkou služeb, metodami práce a vnitřními pravidly. Jednání přizpůsobujeme komunikačním schopnostem zájemce. Máme pro tyto případy nabídku služeb v alternativní formě. Součástí jednání je zjišťování toho, čeho chce zájemce prostřednictvím naší služby dosáhnout tzv. osobních cílů. Zájemci je předán k vyplnění formulář Žádost o poskytování sociální služby

 

Uzavření smlouvy

 

Pokud se zájemce s poskytovatelem dohodnou, dochází k samotnému uzavírání smlouvy, kterého se účastní zájemce (příp. společně s opatrovníkem), výkonná ředitelka a sociální pracovník, který zájemce podrobně seznámí s obsahem smlouvy. Smlouvu jsou oprávněni podepsat výkonná ředitelka a zájemce, v případě omezení svéprávnosti podepisuje smlouvu i opatrovník. 

 

Průběh poskytování služby

 

Sociální služba je poskytována v předem dohodnutém rozsahu úkonů a v předem dohodnutém čase, dle individuálních potřeb uživatele.

 

Každý klient má svého klíčového pracovníka („důvěrníka").

 

Ve vzájemné spolupráci s klientem je sestaven individuální plán. Tento plán se v průběhu času může upravovat a měnit podle aktuálních potřeb a osobních přání klienta.

 

Při práci s lidmi s těžkým mentálním postižením a potížemi v komunikaci probíhá individuální plánování ve spolupráci s opatrovníky či jinými blízkými osobami a to formou srozumitelnou pro klienta.