Monday the 22nd - . Joomla 3.2 Templates

Centrum denních služeb

 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb, které se zajišťují v rozsahu těchto úkonů
(podle Vyhlášky 505/2006 Sb., §11):

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu    

120 Kč/ hod.


b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy                                      

120 Kč/ hod.


c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti                                                 

120 Kč/ hod.


d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím          

120 Kč/ hod.


e) sociálně terapeutické činnosti                                                   

120 Kč/ hod.


f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí                                            

120 Kč/ hod.


 

Fakultativní činnosti. Jsou to činnosti, které souvisejí s péčí a podporou klienta, které vedou k jeho sociálnímu začleňování a jejichž poskytování je odůvodněno zjištěnou potřebou klienta.

a) dohled                                                                                          

120 Kč/hod.


b) doprava                                                                                      

6 Kč/km


 

Uvedená výše úhrad za základní činnosti jsou v souladu s §11 Vyhlášky č. 505/2006 Sb.  Výše úhrad je závislá na skutečně spotřebovaném času nezbytného k zajištění úkonů, pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Úhrada za fakultativní činnosti může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby (§ 77 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). 

Osobní asistence

 

Základní činnosti při poskytování osobní asistence, které se zajišťují v rozsahu těchto úkonů (podle Vyhlášky 505/2006 Sb., §5):

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:       

80 Kč/ hod.

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,


 

b) pomoc při osobní hygieně:                                                                    

80 Kč/ hod.

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při použití WC,


 

c) pomoc při zajištění stravy:                                                                     

80 Kč/ hod.

pomoc při přípravě jídla a pití,


 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:                                     

80 Kč/ hod.

1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,

2. nákupy a běžné pochůzky,


 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:                            

80 Kč/ hod.

1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,


 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:                      

doprovázení do školy, školského zařízení a zpět                          

50 Kč/ hod.


doprovázení do zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity,
na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby
a doprovázení zpět                                                                          

80 Kč/ hod.


 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

80 Kč/ hod.

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.


 

Fakultativní činnosti. Jsou to činnosti, které souvisejí s péčí a podporou klienta, které vedou k jeho sociálnímu začleňování a jejichž poskytování je odůvodněno zjištěnou potřebou klienta. Individuální sjednání.

Uvedená výše úhrad za základní činnosti jsou v souladu s §5 Vyhlášky č. 505/2006 Sb.  Výše úhrad je závislá na skutečně spotřebovaném času nezbytného k zajištění úkonů, pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Úhrada za fakultativní činnosti může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby (§ 77 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).