Co to je (definice)

Práci s lidmi s postižením upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon upravuje všechny druhy sociálních služeb, jako jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením, denní a týdenní stacionáře, osobní asistenci, odborné poradenství apod. §45 upravuje druh sociální služby nazvané Centrum denních služeb. Jedná se o takzvané služby sociální péče

 

Poskytované služby podle §11 Vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 

Centra denních služeb

 

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

 

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

 

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

e) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

 

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb činí:

 

a) 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), písm. b) bodě 2 a písm. c) až f); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí

 

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b) bodě 1

 • 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel
 • 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy

Výstava výrobků v knihovně 2021

SOLIDARITA a zaměstnanci spolku

Všichni zaměstnanci spolku se rozhodli jít cestou solidarity.

Naše pracovní i osobní hodnoty vychází nejen z poslání a cílů našeho centra, ale z vlastního přesvědčení, že dobré skutky se dějí. Naše krédo je " DEJ A BUDE TI DÁNO, BER A BUDE TI BRÁNO".

Jsem neskutečně hrdá na náš celý tým, že naše srdce jsou otevřena pomoci tam, kde je potřeba. 

Darovanou částku jsme odeslali přímo potřebným rodinám.