Co to je (definice)

Práci s lidmi s postižením upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon upravuje všechny druhy sociálních služeb, jako jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením, denní a týdenní stacionáře, osobní asistenci, odborné poradenství apod. §45 upravuje druh sociální služby nazvané Centrum denních služeb. Jedná se o takzvané služby sociální péče. Poskytované služby podle §11 Vyhlášky č. 505/2006 Sb. Centra denních služeb

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

  • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

e) sociálně terapeutické činnosti:

  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb činí:

a) 135 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), písm. b) bodě 2 a písm. c) až f); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí

 

 

Milujete sport? Přijďte nás 10.září podpořit do Humpolce.

Den otevřených dveří 5.10. 2022

 

SOLIDARITA 

Všichni zaměstnanci spolku se rozhodli jít cestou solidarity.

Naše pracovní i osobní hodnoty vychází nejen z poslání a cílů našeho centra, ale z vlastního přesvědčení, že dobré skutky se dějí. Naše krédo je " DEJ A BUDE TI DÁNO, BER A BUDE TI BRÁNO".