Centrum denních služeb

Co to je (definice)

Práci s lidmi s postižením upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon upravuje všechny druhy sociálních služeb, jako jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením, denní a týdenní stacionáře, osobní asistenci, odborné poradenství apod. §45 upravuje druh sociální služby nazvané Centrum denních služeb. Jedná se o takzvané služby sociální péče. Poskytované služby podle §11 Vyhlášky č. 505/2006 Sb. Centra denních služeb

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

  • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

e) sociálně terapeutické činnosti:

  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb činí:

a) 135 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), písm. b) bodě 2 a písm. c) až f); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí

 

 

Cena Ď 2023

...„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď – neboli, „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku....

Odkaz na cenu Ď

TI NEJSILNĚJŠÍ LIDÉ SI UDĚLAJÍ ČAS NA POMOC OSTATNÍM I KDYŽ SE SAMI POTÝKAJÍ S VLASTNÍMI PROBLÉMY.