Osobní asistence

(§ 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC

c) pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 • nákupy a běžné pomůcky

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc a podpora rodině v péči o osobu
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

 f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 •  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 •  pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

Cena Ď 2023

...„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď – neboli, „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku....

Odkaz na cenu Ď

TI NEJSILNĚJŠÍ LIDÉ SI UDĚLAJÍ ČAS NA POMOC OSTATNÍM I KDYŽ SE SAMI POTÝKAJÍ S VLASTNÍMI PROBLÉMY.