Základní informace o sociální službě Centrum denních služeb

 

Službu „centrum denních služeb" poskytujeme v bezbariérové budově v Nádražní ulici 362 v Pacově (okres Pelhřimov, kraj Vysočina).

 

Maximální kapacita zařízení:                16 klientů

 

Forma poskytování sociální služby:   ambulantní

 

Provozní doba:                                         

Po – Pá 7.00 – 15.30 hod. 

Po předchozí domluvě lze službu poskytovat i o víkendu.

 

Poslání

 

Posláním Centra je poskytovat dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením pomoc a podporu při zvládání běžných denních činností. Cílem práce organizace je, aby tito lidé mohli kvalitně a samostatně, popř. s co nejmenší mírou podpory, uspokojovat své osobní potřeby a zájmy uvnitř běžné společnosti.

 

Cíle

 

Cíle Centra jsou orientovány na rozvoj individuálních znalostí a dovedností klientů, posilování jejich sebedůvěry, sebevědomí a vlastního rozhodování.

 

Cílová skupina (okruh osob), které je služba poskytována

 

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let.

 

Před uzavřením smlouvy (Centrum LADA,z.s. uzavírá se všemi novými uživateli vždy písemnou smlouvu)

 

Před uzavřením smlouvy probíhá vždy jednání se zájemcem (případně společně s opatrovníkem) během něhož je sociální pracovník seznámí s nabídkou služeb, metodami práce a vnitřními pravidly. Jednání přizpůsobujeme komunikačním schopnostem zájemce. Máme pro tyto případy nabídku služeb v alternativní formě. Součástí jednání je zjišťování toho, čeho chce zájemce prostřednictvím naší služby dosáhnout tzv. osobních cílů. Zájemci je předán k vyplnění formulář "Žádost o poskytnutí sociální služby". 

 

 Uzavření smlouvy

 

Pokud se zájemce s poskytovatelem dohodnou, dochází k samotnému uzavírání smlouvy, kterého se účastní zájemce (příp. společně s opatrovníkem), výkonná ředitelka a sociální pracovník, který zájemce podrobně seznámí s obsahem smlouvy. Smlouvu jsou oprávněni podepsat výkonná ředitelka a zájemce, v případě omezení svéprávnosti podepisuje smlouvu i opatrovník. 

 

Průběh poskytování služby

 

Sociální služba je poskytována v předem dohodnutém rozsahu úkonů a v předem dohodnutém čase, dle individuálních potřeb uživatele.

 

Každý klient má svého klíčového pracovníka („důvěrníka").

 

Ve vzájemné spolupráci s klientem je sestaven individuální plán. Tento plán se v průběhu času může upravovat a měnit podle aktuálních potřeb a osobních přání klienta.

 

Při práci s lidmi s těžkým mentálním postižením a potížemi v komunikaci probíhá individuální plánování ve spolupráci s opatrovníky či jinými blízkými osobami a to formou srozumitelnou pro klienta.

Výstava výrobků v knihovně 2021

SOLIDARITA a zaměstnanci spolku

Všichni zaměstnanci spolku se rozhodli jít cestou solidarity.

Naše pracovní i osobní hodnoty vychází nejen z poslání a cílů našeho centra, ale z vlastního přesvědčení, že dobré skutky se dějí. Naše krédo je " DEJ A BUDE TI DÁNO, BER A BUDE TI BRÁNO".

Jsem neskutečně hrdá na náš celý tým, že naše srdce jsou otevřena pomoci tam, kde je potřeba. 

Darovanou částku jsme odeslali přímo potřebným rodinám.