Základní informace o sociální službě Centrum denních služeb

Službu „centrum denních služeb" poskytujeme v bezbariérové budově v Nádražní ulici 362 v Pacově (okres Pelhřimov, kraj Vysočina).

Maximální kapacita zařízení:                16 klientů

Forma poskytování sociální služby:   ambulantní

Provozní doba:                                         

Po – Pá 7.00 – 15.30 hod.

Středa - 13:00 - 14:30 hod.

Po předchozí domluvě lze službu poskytovat i o víkendu.

Poslání

Posláním Centra je poskytovat dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením pomoc a podporu při zvládání běžných denních činností. Cílem práce organizace je, aby tito lidé mohli kvalitně a samostatně, popř. s co nejmenší mírou podpory, uspokojovat své osobní potřeby a zájmy uvnitř běžné společnosti.

Cíle

Cíle Centra jsou orientovány na rozvoj individuálních znalostí a dovedností klientů, posilování jejich sebedůvěry, sebevědomí a vlastního rozhodování.

Cílová skupina (okruh osob), které je služba poskytována

Lidé s mentálním postižením i v kombinaci s tělesným , smyslovým nebo duševním postižením ve věku od 16 až nad 80 let.

Před uzavřením smlouvy (Centrum LADA,z.s. uzavírá se všemi novými uživateli vždy písemnou smlouvu)

Před uzavřením smlouvy probíhá vždy jednání se zájemcem (případně společně s opatrovníkem) během něhož je sociální pracovník seznámí s nabídkou služeb, metodami práce a vnitřními pravidly. Jednání přizpůsobujeme komunikačním schopnostem zájemce. Máme pro tyto případy nabídku služeb v alternativní formě. Součástí jednání je zjišťování toho, čeho chce zájemce prostřednictvím naší služby dosáhnout tzv. osobních cílů. Zájemci je předán k vyplnění formulář Žádost o poskytnutí sociální služby CDS

Uzavření smlouvy

Pokud se zájemce s poskytovatelem dohodnou, dochází k samotnému uzavírání smlouvy, kterého se účastní zájemce (příp. společně s opatrovníkem), ředitelka a sociální pracovník, který zájemce podrobně seznámí s obsahem smlouvy. Smlouvu jsou oprávněni podepsat ředitelka a zájemce, v případě omezení svéprávnosti podepisuje smlouvu i opatrovník. 

Průběh poskytování služby

Sociální služba je poskytována v předem dohodnutém rozsahu úkonů a v předem dohodnutém čase, dle individuálních potřeb uživatele.

Každý klient má svého klíčového pracovníka („důvěrníka").

Ve vzájemné spolupráci s klientem je sestaven individuální plán. Tento plán se v průběhu času může upravovat a měnit podle aktuálních potřeb a osobních přání klienta.

Při práci s lidmi s těžkým mentálním postižením a potížemi v komunikaci probíhá individuální plánování ve spolupráci s opatrovníky či jinými blízkými osobami a to formou srozumitelnou pro klienta.

Cena Ď 2023

...„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď – neboli, „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku....

Odkaz na cenu Ď

TI NEJSILNĚJŠÍ LIDÉ SI UDĚLAJÍ ČAS NA POMOC OSTATNÍM I KDYŽ SE SAMI POTÝKAJÍ S VLASTNÍMI PROBLÉMY.