Plány na rok 2021

 Rozvojové cíle sociální služby Centrum denních služeb Centra LADA, z.s. na rok 2021

 1. Průběžná aktualizace směrnic a vnitřních předpisů (soulad se SQSS a dalšími právními předpisy)
 2. Zvyšování profesionality pracovníků Centra LADA, z.s.  prostřednictvím odborných školení, stáží, kurzů, účasti na konferencích. Kurz „Proměny stáří a geronto oblek" a "Jak pomáhat a nevyhořet".
 3. Celoroční péče o pracovníky na všech úrovních prostřednictvím individuální, týmové, manažerské a případové supervize.
 4. Zlepšení prostředí poskytování sociálních služeb: nákup nových židlí, vybudování světlíků nad hlavní místností, odvětrávání dílny (záleží na finančních možnostech).
 5. Účast na projektu Kraje Vysočina na podporu volnočasových aktivit, téma: "Keramický rok s LADOU".
 6. Účast na veřejně prospěšné akci Ukliďme svět – ukliďme Česko.
 7. Projekt "Doma v domečku" - interní projekt. Posilování návyků domácích prací v "Domečku pod Špejcharem"
 8. Komunitní centrum - pokračování v prezentaci našeho centra a využití klubovny na tvoření. Posilování socializace klientů vůči společnosti.
 9. Slavnostní otevření "Hřiště LADA" pro uživatele sociálních služeb na zahradě Centra LADA.
 10. Kulturně společenská benefiční akce pro veřejnost.
 11. Projekt "Obchod v LADĚ" - interní projekt. Sbírání žetonů různých hodnot za aktivní činnost v centru, které se mění za výrobky v obchodě.
 12. Rozvoj fundraisingových aktivit: konsolidace vztahů s obcemi, firmami, jednotlivci, kteří nás podporují; hledání nových partnerů.
 13. Projekt bydlení: kolaudace objektu „Pod Špejcharem“, zřízení nové/ rozšíření stávající sociální služby.
 14. Návaznost na další dostupné zdroje: upevňování spolupráce s dalšími subjekty poskytující veřejné a sociální služby. 

Den otevřených dveří 2021

POZVÁNKA NA CHARITATIVNÍ BĚH

SOLIDARITA a zaměstnanci spolku

Všichni zaměstnanci spolku se rozhodli jít cestou solidarity.

Naše pracovní i osobní hodnoty vychází nejen z poslání a cílů našeho centra, ale z vlastního přesvědčení, že dobré skutky se dějí. Naše krédo je " DEJ A BUDE TI DÁNO, BER A BUDE TI BRÁNO".

Jsem neskutečně hrdá na náš celý tým, že naše srdce jsou otevřena pomoci tam, kde je potřeba. 

Darovanou částku jsme odeslali přímo potřebným rodinám.