https://www.akcecihla.cz/e-cihla/?contributionCode=AC03

https://www.akcecihla.cz/akce-cihla-online/Centrum-LADA/

⇓CHCI PODPOŘIT⇓  CHCI KOUPIT CIHLU ⇓

//www.akcecihla.cz/e-cihla/?contributionCode=AC03 

 

 

 Osvědčení o konání veřejné sbírky  

           

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?

Způsobů jak je možné nám pomoci v naší službě lidem s mentálním a kombinovaným postižením je několik:

* naše prostředky ušetří dary věcné (dle předchozí domluvy), či potřebné služby poskytnuté zdarma

* můžete si koupit výrobky našich klientů, které jsou k dispozici dle aktuální nabídky v Centru LADA v Nádražní ulici 362, Pacov

* finanční dary – ty jsou bezesporu největší pomocí, bez které bychom nemohli poskytovat naši podporu a péči lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Každý rok je třeba takto získanými prostředky pokrýt cca 30% našich provozních nákladů. Každá pomoc bez ohledu na její výši je pro nás důležitá a velice nám pomáhá.

FINANČNÍ DAR NÁM MŮŽETE POSKYTNOUT NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:

* zasláním jednorázového finančního daru na účet číslo 182117604/0300 ČSOB

* pravidelnou podporu nám můžete poskytnout zadáním trvalého příkazu na účet číslo 182117604/0300 ČSOB

Ve zprávě pro příjemce prosím zanechte kontakt, abychom Vám mohli zaslat informaci o jeho přijetí, poděkování a domluvit se na případné darovací smlouvě či potvrzení o daru.

* složením hotovosti na pokladně Centra LADA vždy v pracovní dny

 

Dárci jsou zveřejněni ve Výroční zprávě a na našich webových stránkách.

Děkujeme všem, kteří nám poskytují finanční nebo věcnou pomoc a tím nám pomáhají naplňovat naše poslání. Děkujeme také za zájem, který projevují o naši práci.

___________________________________________________________________________

Dle Zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. je možné dary odečíst od základu daně:

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmu) Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu však lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Základ daně je tvořen hrubou mzdou + 34% zdravotního a sociálního pojištění.

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu) Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Den otevřených dveří 5.10. 2022

 

SOLIDARITA 

Všichni zaměstnanci spolku se rozhodli jít cestou solidarity.

Naše pracovní i osobní hodnoty vychází nejen z poslání a cílů našeho centra, ale z vlastního přesvědčení, že dobré skutky se dějí. Naše krédo je " DEJ A BUDE TI DÁNO, BER A BUDE TI BRÁNO".