Centrum denních služeb

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb, které se zajišťují v rozsahu těchto úkonů
(podle Vyhlášky 505/2006 Sb., §11):

 1. a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu   135 Kč/ hod.
 1. b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 135 Kč/ hod.
 1. c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 135 Kč/ hod.
 1. d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 135 Kč/ hod.
 1. e) sociálně terapeutické činnosti 135 Kč/ hod.
 1. f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 135 Kč/ hod.

Fakultativní činnosti. Jsou to činnosti, které souvisejí s péčí a podporou klienta, které vedou k jeho sociálnímu začleňování a jejichž poskytování je odůvodněno zjištěnou potřebou klienta.

Doprava - 6 Kč/km


Uvedená výše úhrad za základní činnosti jsou v souladu s §11 Vyhlášky č. 505/2006 Sb.  Výše úhrad je závislá na skutečně spotřebovaném času nezbytného k zajištění úkonů, pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Úhrada za fakultativní činnosti může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby (§ 77 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

 

Osobní asistence

Základní činnosti při poskytování osobní asistence, které se zajišťují v rozsahu těchto úkonů (podle Vyhlášky 505/2006 Sb., §5):

 a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 135 Kč/ hod.

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně: 135 Kč/ hod.

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při použití WC

c) pomoc při zajištění stravy:135 Kč/ hod.

pomoc při přípravě jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:135 Kč/ hod.

 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
 2. nákupy a běžné pochůzky

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:135 Kč/ hod.

 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:135 Kč/ hod.

 1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity,                      
 2. na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět                                                                          

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:135 Kč/ hod.

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Uvedená výše úhrad za základní činnosti jsou v souladu s §5 Vyhlášky č. 505/2006 Sb.  Výše úhrad je závislá na skutečně spotřebovaném času nezbytného k zajištění úkonů, pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Milujete sport? Přijďte nás 10.září podpořit do Humpolce.

Den otevřených dveří 5.10. 2022

 

SOLIDARITA 

Všichni zaměstnanci spolku se rozhodli jít cestou solidarity.

Naše pracovní i osobní hodnoty vychází nejen z poslání a cílů našeho centra, ale z vlastního přesvědčení, že dobré skutky se dějí. Naše krédo je " DEJ A BUDE TI DÁNO, BER A BUDE TI BRÁNO".