Centrum denních služeb

 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb, které se zajišťují v rozsahu těchto úkonů
(podle Vyhlášky 505/2006 Sb., §11):

 1. a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu    

120 Kč/ hod.

 1. b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

120 Kč/ hod.

 1. c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

120 Kč/ hod.

 1. d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

120 Kč/ hod.

 1. e) sociálně terapeutické činnosti

120 Kč/ hod.

 1. f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
  a při obstarávání osobních záležitostí

120 Kč/ hod.

Fakultativní činnosti. Jsou to činnosti, které souvisejí s péčí a podporou klienta, které vedou k jeho sociálnímu začleňování a jejichž poskytování je odůvodněno zjištěnou potřebou klienta.

Doprava

                                                                                     6 Kč/km


Uvedená výše úhrad za základní činnosti jsou v souladu s §11 Vyhlášky č. 505/2006 Sb.  Výše úhrad je závislá na skutečně spotřebovaném času nezbytného k zajištění úkonů, pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Úhrada za fakultativní činnosti může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby (§ 77 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

 

 

Osobní asistence

 

Základní činnosti při poskytování osobní asistence, které se zajišťují v rozsahu těchto úkonů (podle Vyhlášky 505/2006 Sb., §5):

 

 1. a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 3. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 5. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

130 Kč/ hod.

 

 1. b) pomoc při osobní hygieně:
 2. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 3. pomoc při použití WC

130 Kč/ hod.

 

 1. c) pomoc při zajištění stravy:

pomoc při přípravě jídla a pití

     130 Kč/ hod.                                                                 

 

 1. d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 2. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
 3. nákupy a běžné pochůzky

130 Kč/ hod.

 

 1. e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 2. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
 3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 4. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

130 Kč/ hod.

 

 1. f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity,                      

na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby
a doprovázení zpět                                                                          

130 Kč/ hod.

 

 1. g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 3. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

130 Kč/ hod.

 

Uvedená výše úhrad za základní činnosti jsou v souladu s §5 Vyhlášky č. 505/2006 Sb.  Výše úhrad je závislá na skutečně spotřebovaném času nezbytného k zajištění úkonů, pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

POZVÁNKA DO KOMUNITNÍHO CENTRA

SOLIDARITA 

Všichni zaměstnanci spolku se rozhodli jít cestou solidarity.

Naše pracovní i osobní hodnoty vychází nejen z poslání a cílů našeho centra, ale z vlastního přesvědčení, že dobré skutky se dějí. Naše krédo je " DEJ A BUDE TI DÁNO, BER A BUDE TI BRÁNO".
Jsem neskutečně hrdá na náš celý tým, že naše srdce jsou otevřena pomoci tam, kde je potřeba. 
O vybrané částce vždy rozhodujeme společně, darujeme ji potřebným rodinám, které osobně známe.