Centrum denních služeb

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb, které se zajišťují v rozsahu těchto úkonů
(podle Vyhlášky 505/2006 Sb., §11):

 1. a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu   135 Kč/ hod.
 1. b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 135 Kč/ hod.
 1. c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 135 Kč/ hod.
 1. d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 135 Kč/ hod.
 1. e) sociálně terapeutické činnosti 135 Kč/ hod.
 1. f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 135 Kč/ hod.

Fakultativní činnosti. Jsou to činnosti, které souvisejí s péčí a podporou klienta, které vedou k jeho sociálnímu začleňování a jejichž poskytování je odůvodněno zjištěnou potřebou klienta.

Doprava - 6 Kč/km


Uvedená výše úhrad za základní činnosti jsou v souladu s §11 Vyhlášky č. 505/2006 Sb.  Výše úhrad je závislá na skutečně spotřebovaném času nezbytného k zajištění úkonů, pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Úhrada za fakultativní činnosti může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby (§ 77 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

 

Osobní asistence

Základní činnosti při poskytování osobní asistence, které se zajišťují v rozsahu těchto úkonů (podle Vyhlášky 505/2006 Sb., §5):

 a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 135 Kč/ hod.

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně: 135 Kč/ hod.

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při použití WC

c) pomoc při zajištění stravy:135 Kč/ hod.

pomoc při přípravě jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:135 Kč/ hod.

 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
 2. nákupy a běžné pochůzky

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:135 Kč/ hod.

 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:135 Kč/ hod.

 1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity,                      
 2. na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět                                                                          

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:135 Kč/ hod.

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Uvedená výše úhrad za základní činnosti jsou v souladu s §5 Vyhlášky č. 505/2006 Sb.  Výše úhrad je závislá na skutečně spotřebovaném času nezbytného k zajištění úkonů, pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

TI NEJSILNĚJŠÍ LIDÉ SI UDĚLAJÍ ČAS NA POMOC OSTATNÍM I KDYŽ SE SAMI POTÝKAJÍ S VLASTNÍMI PROBLÉMY.