ZÁKLADNÍ ČINNOSTI V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

  • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 

e) sociálně terapeutické činnosti:

  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

TI NEJSILNĚJŠÍ LIDÉ SI UDĚLAJÍ ČAS NA POMOC OSTATNÍM I KDYŽ SE SAMI POTÝKAJÍ S VLASTNÍMI PROBLÉMY.